PRISM : Ган зудын
эрсдэлийн нөлөөллийн бодит цагийн хяналт
шинжилгээний систем
Монгол улсын Онцгой байдлын байгууллага гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойглуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд хиймэл дагуулын, орон зайн өгөгдлүүд, нийгэм эдийн засгийн статистик мэдээллийг ашиглаж байна.