Иргэд, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл групп
Ковид-19 Цартахалын нөхцөл байдал
created 2019/04/24 14:15:15 : Update 2021/04/19 19:13:53
Map Display
Монгол Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн ковид-19 цартахалын бүртгэгдсэн тохиолдлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн түвшинд өдөр бүр шинэчлэн энэхүү зурагт харууллаа.
< 1 >